Inici

Contactar | Català | English | Español

Cursos d'anglès: termes, condicions i reglament intern

Preguem als alumnes que llegeixin els següents punts abans de matricular-se.

El fet de matricular-se suposa la conformitat i acceptació de les condicions aquí exposades

Proves de nivell

Tot alumne nou haurà de realitzar una prova de nivell abans de matricular-se (excepte si és un principiant absolut).

Reserva i inscripció

Per reservar una plaça amb antelació, cal deixar un dipòsit de 80 € que es descomptarà de la quota del curs. La resta de l'import de la primera quota escollida (curs, trimestre o mensualitat) s'haurà d'abonar com a molt tard 15 dies naturals abans de l'inici del curs.

En cas de no abonar l'import en la data indicada, es podrà perdre el dret a la plaça i el dipòsit abonat en concepte de reserva.

Els alumnes que no reservin la seva plaça amb antelació, i sempre i quan quedin places, hauran de pagar la primera quota escollida per formalitzar la matricula.

Nous alumnes: caldrà abonar 50 € addicionals en concepte de matrícula.

Pagament de quotes

En el moment de reservar plaça, els alumnes hauran d'escollir per quina modalitat de pagament opten: curs sencer, fraccionat en dos o tres pagaments o de manera mensual.

Els pagaments de les quotes es faran per domiciliació bancària: els alumnes hauran de facilitar-nos el codi del seu compte corrent (C.C.C) complet (24 dígits).

Mentre l'alumne estigui donat d'alta a un curs, estarà obligat a abonar la totalitat de les quotes, tal i com les hagi contractat i per avançat, independentment de la seva assistència a classe.

Descomptes

  • 5% de descompte si estudien dos o més alumnes de la mateixa unitat familiar (parella i fills).
  • 5% de descompte per a alumnes de famílies nombroses o monoparentals.

Els documents corresponents s'hauran de presentar el dia que es formalitzi la matrícula. No s'aplicaran descomptes després d'aquesta data.

Aquests descomptes no són acumulables a d'altres.

Anul·lacions

La direcció es reserva el dret de tancar o no obrir un curs si no hi ha un mínim de 5 alumnes al grup. Si no és possible traslladar els alumnes a un altre grup, tot import pagat i no aprofitat serà retornat a l'alumne.

En el cas que s'hagués d'anul·lar una classe per motius de força major o aliens a l'escola, la classe perduda no es reemborsarà ni es recuperarà.

Baixes i devolucions

Si un alumne vol donar-se de baixa i deixar de pagar les properes quotes, haurà d'avisar per escrit a english@bcn.ihes.com.

Si un alumne cancel·la el curs abans del seu inici o es dóna de baixa d'un curs que ja ha començat, els imports pagats (matrícula, reserva o quotes) no són retornables en cap cas. L'import no aprofitat* quedarà a compte de l'alumne durant un any per fer un curs sempre que hi hagi disponibilitat de places.

*Import no aprofitat: Es restaran els mesos gaudits i el mes en curs (tots a preu de tarifa mensual) de l'import total abonat.

Vacances

L'escola tanca tots els dies festius de l'any, a més d'unes dues setmanes al Nadal i una per Setmana Santa. Les dates d'inici i finalització dels cursos es publicaran als fulletons corresponents.

Les classes que tenen lloc en dies festius no es reemborsen ni es recuperen.

Assistència

És imprescindible l'assistència regular i la màxima puntualitat. En cas d'absència, preguem que se'ns avisi amb antelació a recepció general al 93 268 45 11 o a english@bcn.ihes.com, especialment quan es tracti de menors d'edat.

La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota, encara que l'absència sigui per un període llarg. Tampoc dóna dret a la devolució de la quota pagada.

Canvis de nivell

La direcció de l'escola es reserva el dret de canviar de nivell a un alumne per motius pedagògics.

Avaluació

Els alumnes que superin els exàmens finals poden sol·licitar l'expedició d'un certificat acreditatiu emès per International House Barcelona. Els alumnes que no superin aquests exàmens hauran de repetir tot o part del curs.

Nota per a cursos Premium English
Al final d'un curs Premium English, els alumnes podran certificar el seu nivell mitjançant l'examen oficial IELTS (inclòs en el preu del curs), sempre que s'hagi abonat la totalitat de l'import d'un curs sencer (100 hores aproximadament).

Professorat

En el cas excepcional que hi hagi un canvi de professor durant el curs, International House Barcelona en garanteix la continuïtat pedagògica.

 

Acreditacions

Exàmens de Cambridge Barcelona IELTS Tests Barcelona Eaquals