-

Inici IHLS Group

+34 93 268 45 11 | cambridgeexams@ihes.com

Català | English | Español

Condicions, Exàmens de Cambridge

Jo sóc el candidat a l’examen esmentat en aquest full (o en cas de ser menor d’edat el seu representant legal) i entenc que per poder fer l’examen he d’acceptar les condicions especificades anteriorment.

Acceptant aquestes condicions, sol·licito l’admissió a l’examen de “Cambridge English Language Assessment” al centre i data especificats.

Autoritzo a què es faci una fotografia meva /del candidat el dia de la prova oral i/o escrita. Igualment autoritzo a què aquesta fotografia es guardi a la pàgina de "Cambridge English Language Assessment Results Verification".

En cas de voler utilitzar el resultat de l’examen per una sol·licitud de visat/immigració, dono permís per què la meva fotografia estigui disponible a UKBA (United Kingdom Border Agency).

Política de cancel·lació/devolució

Si un candidat no es presenta a l’examen, no tindrà dret a reemborsament ni podrá realizar l’examen en una altra data.

Si la cancel·lació es produeix abans de la data límit d’inscripció el candidat tindrà dret al reemborsament de l’import de les taxes descomptant 25€ en concepte de despeses administratives.

Si la cancel·lació es comunica després de la data límit, i els motius són mèdics o de força major –i es pot aportar un justificant-, es sol·licitarà a Cambridge English Language assessment el reemborsament corresponent.

En cas de que la sol·licitud sigui acceptada, el candidat tindrà dret al reemborsament de l’import de les taxes descomptant 25€ en concepte de despeses administratives.